کاپ ته (گرده ته)

 

این قطعه نیز با توجه به نوع خودروهای سبک و سنگین در اشکال مختلف وجود دارد. ورق مصرفی در آ« نیز بین 5/0 تا 7/0 متغیر بوده و از نوع ورقهای روغنی با استاندار ST14 و ST16 می باشد و یکی از عوامل مونتاژ کاغذ و بدنه فیلتر می باشد.