پولک تقویتی

 

این قطعه معمولاً در برخی از هواکش های خودرو های سنگین کاربرد دارد که ورق مصرفی آن نیز با ضخامت 7/0 و بر روی قطعه ی نافی هواکش خودروهای سنگین مونتاژ می گردد.