کاپ سر (گرده سر)

 

این قطعه در فیلتر های روغن و گازوئیل کاربرد دارد. ضخامت ورق مصرفی در این قطعه بین 3/0 تا 7/0 متغیر بوده و جنس ورق روغنی ST12 می باشد و عامل مونتاژ مدیای فیلتر (کاغذ تصفیه) بوده و در فیلتر های پیچی روغن و گازوئیل قابل رویت نمی باشد مگر با دمونتاژ تخریبی .