کاپ ته (گرده ته)

 

این قطعه در اشکال مختلف در تمام فیلتر های روغن و گازوئیل پیچی کاربرد دارد که ضخامت مصرفی ورق آن نیز بین 4/0 تا 7/0 متغیر بوده و جنس ورق روغنی ST12 می باشد. عامل مونتاژ کاغذ فیلتر و سوپاپ اطمینان می باشد و پس از مونتاژ در فیلتر قابل رویت نمی باشد مگر با دمونتاژ فیلتر .