سوپاپ اطمینان

 

این قطعه نیز در اشکال مختلف در تمام فیلتر های روغن پیچی کاربرد دارد و ضخامت ورق مصرفی نیز بین 5/0 تا 6/0 متغیر بوده و کاربرد این قطعه در فیلتر به گونه ای است که اگر به هر دلیلی روغن امکان عبور از عامل صافی (کاغذ فیلتر ) را دارا نباشد ، سوپاپ اطمینان وارد عمل شده و روغن از طریق سوپاپ اطمینان به قطعات موتور می رسد.