درب فرعی (رینگی)

 

این قطعه نیز در فیلترهای روغن و گازوئیل کاربرد دارد که با توجه به نوع فیلتر در اشکال مختلف وجود دارد و ورق مصرفی در این قطعه نیز با ضخامت های بین 5/0 تا 7/0 متغیر می باشد. بر روی این قطعه واشر آبندی قرار می گیرد و عامل اتصال درب فیلتر به بدنه فیلتر می باشد.