درب اصلی (درب ضخیم)

 

این قطعه با ضخامت ورق بین 5/2 تا 00/5 متغیر می باشد و در اشکال مختلف در تمام فیلتر های روغن و گازوئیل پیچی کاربرد دارد و با توجه به رزوه هایی که در محل سوراخ وسط این قطعه ایجاد گردیده ، باعث اتصال فیلتر به محل نصب بر روی خودرو می باشد. جنس ورق مصرفی در این قطعه از نوع ورق های با استاندارد STW24 و STW22 می باشد.